Spoločnosti Slovensko s.r.o. Zakladanie a predaj spoločností

"WUJCZAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - KS Final, s. r. o.

Informácie o cezhraničnom zlúčení

18.09.2020

 Na základe návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení sa navrhuje zlúčenie týchto spoločností:

 „WUJCZAK“ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, regon: 301598310, so sídlom: ul. Wrocławska nr. 206, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Štátneho súdneho registra pod číslom: 0000370592, identifikačné číslo (REGON): 301598310, ako zanikajúca spoločnosť bez likvidácie (ďalej len „Zanikajúca spoločnosť“), do spoločnosti KS Final, s. r. o., so sídlo:  Zelená 2C/X3, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31615 / S, ako nástupnickej spoločnosti (ďalej len „Nástupnícka spoločnosť“).

Zanikajúca a Nástupnícka spoločnosť spolu tiež ako „Zúčastnená spoločnosť“ a/alebo „Zúčastnené spoločnosti“.

Slovenská Zúčastnená spoločnosť si týmto dovoľuje splniť svoju povinnosť a zverejniť na webovom sídle zanikajúcej spoločnosti http:// www.fresh-car.com.pl  a na webovom sídle slovenskej zúčastnenej spoločnosti https://www.spolocnosti.sk/wujczak.html informácie, tak ako to stanovuje § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka.

Sídlo Nástupníckej spoločnosti ostáva na území Slovenskej republiky. Štátnym jazykom Nástupníckej spoločnosti bude naďalej slovenský jazyk. Nástupnícka spoločnosť bude mať naďalej formu spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom túto právnu formu spoločnosti upravujú na Slovensku ustanovenia §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka.

Všetci spoločníci slovenskej Zúčastnenej spoločností ďalej, v súlade s § 218a ods. 5 Obchodného zákonníka, súhlasili s tým, že preskúmanie návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení nezávislým expertom a vypracovanie správy nezávislého experta nie je potrebné. Z tohto dôvodu správy nezávislých expertov pre slovenskú Zúčastnenú spoločnosť neboli vypracované, a teda nie sú predmetom zverejnenia ani nie sú sprístupnené k nahliadnutiu v sídle slovenskej Zúčastnenej spoločnosti.

Jediný spoločník poľskej Zúčastnenej spoločnosti taktiež súhlasil, v súhlase s § 59q ods. 2) Zákona o premenách, s tým, že nebude vypracovaná akákoľvek správa znalca o cezhraničnom zlúčení. Z tohto dôvodu správa znalca o cezhraničnom zlúčení nie je predmetom zverejnenia ani nie je sprístupnená k nahliadnutiu v sídlach Zúčastnených spoločností.

Všetky dokumenty, ktoré majú byť v zmysle príslušných právnych predpisov zverejnené, resp. poskytnuté k nahliadnutiu, sú zverejnené na webovom sídle zanikajúcej spoločnosti http:// www.fresh-car.com.pl  a na webovom sídle slovenskej zúčastnenej spoločnosti https://www.spolocnosti.sk/wujczak.html a sú uložené a dostupné k nahliadnutiu aj v sídle každej Zúčastnenej spoločnosti.

Podľa ustanovenia § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia do obchodného registra preskúma notár a vydá o tom osvedčenie podľa osobitného predpisu (ďalej len „Osvedčenie“). Osvedčenie v prípade slovenskej Zúčastnenej spoločností bude vydávať notár: JUDr. Jakub Kajba, Tajovského 3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, tel.: +421 48 2861012, e-mail: jakub.kajba@notar.sk.

Tieto informácie boli poskytnuté a zverejnené na tejto webovej stránke konateľom spoločnosti KS Final, s. r. o. a konateľom spoločností  „WUJCZAK“ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA a sú prístupné k nahliadnutiu aj v sídlach oboch zúčastnených spoločností.

Dokumenty o cezhraničnom zlúčení na stiahnutie:

Všetky dokumenty o cezhraničnom zlúčení, si môžete prezrieť tu na webe alebo stiahnuť do počítača.

 1. Návrh zmluvy o zlúčení--- kliknúť
 2. Účtovná uzávierka spoločnosti „WUJCZAK“ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA za rok 2017 --- kliknúť
 3. Účtovná uzávierka spoločnosti „WUJCZAK“ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA za rok 2018 --- kliknúť
 4. Účtovná uzávierka spoločnosti „WUJCZAK“ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA za rok 2019 --- kliknúť
 5. Priebežná účtovná uzávierka spoločnosti „WUJCZAK“ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ku dňu 18.09.2020 --- kliknúť
 6. Účtovná uzávierka spoločnosti Sun Residence s.r.o., v súčasnosti KS Final, s. r. o. za rok 2017 --- kliknúť
 7. Účtovná uzávierka spoločnosti Sun Residence s.r.o., v súčasnosti KS Final, s. r. o. za rok 2018 --- kliknúť
 8. Účtovná uzávierka spoločnosti Sun Residence s.r.o., v súčasnosti KS Final, s. r. o. za rok 2019 --- kliknúť
 9. Priebežná účtovná uzávierka spoločnosti KS Final, s. r. o. ku dňu 18.09.2020 --- kliknúť
Máte záujem o bližšie informácie? Napíšte nám.
MENO A PRIEZVISKO:
VÁŠ EMAIL:
VAŠE TELEFÓNNE ČÍSLO:
VAŠA SPRÁVA:

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov ...viac


 • Spoločnosti Slovensko s.r.o.
 • Zelená 2C/X3
  97404 Banská Bystrica
 • E-mail: info@spolocnosti.sk
 • Infolinka: 048 / 412 52 71
 • Orange: 0918 723 926
 • Tmobile: 0910 592 816